วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระแม่ลักษมี (Lakshmi Devi)


พระแม่ลักษมี (Lakshmi Devi)

เทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย และ ความรักที่บริบูรณ์


พระแม่ลักษมี คือ เทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

พระแม่ลักษมี ทรงได้รับความนับถือในหมู่ชาวฮินดูทุกนิกาย ด้วยเหตุที่ทรงเป็นเทวีที่มีน้ำพระทัยกรุณา มีแต่ช่วยเหลือมนุษย์ให้ได้รับความสุขความเจริญ  และผู้ที่ศรัทธา พระแม่ลักษมี จะให้ความเคราพนับถือและยกย่องให้ พระแม่ลักษมี เป็น เทพนารี ผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ เป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการ เป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น

พระแม่ลักษมี ทรงได้รับความนับถือในหมู่ชาวฮินดูทุกนิกาย ด้วยเหตุที่ทรงเป็นเทวีที่มีน้ำพระทัยกรุณา มีแต่ช่วยเหลือมนุษย์ให้ได้รับความสุขความเจริญ การอวตารของพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี  
มักจะอวตารไปเป็นชายาของพระวิษณุ
(พระนารายณ์ผู้ดูแลรักษาโลก) 
อยู่ทุกครั้งไป เช่น พระวิษณุอวตาร 
เป็น พระราม พระแม่ลักษมี 
ก็ตามไปเกิดเป็น พระนางสีดา 
ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 

ในปาง  กฤษณาวตาร  
พระวิษณุ อวตารเป็น พระกฤษณะ 
ส่วนพระแม่ลักษมี ก็อวตารเป็น
พระนางรุกมิณี หรือ พระนางราธาเทวี

ในปาง ปรศุรามาวตาร 
ก็อวตารเป็น พระแม่ธรณี 

ในปาง วามนาวตาร  
ก็อวตารเป็น พระนางกมลา  การที่ พระแม่ลักษมี ทรงเกี่ยวข้องกับความร่ำรวย ก็เพราะพระนางทรงเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และความอุดมสมบูรณ์นั้น ถ้าจะมองอีกแง่หนึ่ง ก็หมายถึง พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวได้อย่างมากมาย อีกด้วย
ดังนั้นเกษตรกรในอินเดียจึงบูชาพระแม่ลักษมีในภาคที่เป็น พระแม่โพสพ ดังมีพระนามในการนี้โดยเฉพาะว่า
พระธัญญลักษมี (Dhanya Lakshmi) คาถาบูชาพระแม่โพสพ

โอม โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิ หิตัง โหตุ


ปางต่างๆทั้ง 8 ปาง ของพระแม่ลักษมี


อธิลักษมี (आदि लक्ष्मी) หรือมหาลักษมี (महा लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมีสี่พระกรประทับอยู่บนบัลลังค์ดอกบัว โดยพระกรหนึ่งจะถือดอกบัว อีกพระกรหนึ่งจะถือธงสีขาว ส่วนพระกรที่เหลือจะอยู่ในมุทราแบบ ประพานพรครับ ปางนี้ถือได้ว่าเป็นปางที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นปางที่เก่าแก่ที่สุด ปางนี้เป็นปางที่ท่านอวตาน หรือ ลงมาจุติยังมนุษย์โลก โดยเป็นบุตรีแห่งพระฤาษีตนหนึ่ง เชื่อกันว่าในภาคปางนี้พระองค์จะประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งทางด้านการเงิน การงาน และความรัก

ธัญญะลักษมี  (धान्य लक्ष्मी ) ปางนี้พระองค์จะมีแปดพระกร และทรงภูษาสีเขียว โดยพระองค์จะถือดอกบัวสองดอก, คฑา. รวงข้าว, อ้อย, กล้วย ส่วนอีกสองพระหัตถ์จะอยู่ในมุทราประทานพรครับ ในภาคปางนี้ถือว่าพระองค์เป็นเทวีแห่งความเจริญ และ อุดสมบูรณ์ในด้านพืชพรรณธัญาหาร 

คชาลักษมี (गज लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมีสี่พระกร และทรงภูษาสีแดง ในพระหัตถ์ถือดอกบัวทั้งสองข้าง ส่วนอีกสองพระหัตถ์ จะอยู่ในมุทราประทานพร และด้านข้างจะมีข้างสองเชือกอยู่ทางด้านซ้ายและขวา ในงวงมีหม้อน้ำ ในภาคปางนี้ถือว่าพระองค์เป็นเทวีแห่งความเจริญ และ อุดมไปด้วยพาหนะและสรรพสัตว์

สันธนะลักษมี (सन्तान लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมีหกพระกร โดยสองพระหัตถ์จะถือหม้อกลัศ อีกสองพระหัตถ์ถือโล่ และดาบ และมีเด็กชายถือดอกบัวนั่งอยู่บนตัก ที่เหลืออีกสองพระหัตถ์ๆ หนึ่งจะอยู่ในมุทราประทานพร ส่วนพระหัตถ์ที่เหลือจะทรงโอบเด็กชายไว้ ในภาคปางนี้ถือว่าพระองค์เป็นเทวีแห่งความเจริญและ อุดมไปด้วยลูกหลาน ครอบครัว 

วิชยะลักษมี (विजय लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมี แปดพระกร จะทรงภูษาสีแดง ในแต่ละพระหัตถ์ถือ สังข์, ดาบ, โล่, ดอกบัว, คฑา,  และ บ่วงบาศก์  สองพระหัตถ์ที่เหลือจะอยู่ในมุทราประทานพร ในภาคปางนี้ถือว่าพระองค์เป็นเทวีผู้เปี่ยมไปด้วยชัยชนะ และความสำเร็จ 

ไอศวรายะลักษมี (ऎश्वर्य लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมีสี่พระกร ทรงพระภูษาสีขาว พระหัตถ์ทั้งสองถือดอกบัว อีกสองพระหัตถ์ที่เหลือจะอยู่ในมุทราประทานพร ในภาคปางนี้ถือว่าพระองค์เป็นเทวีผู้เปี่ยมไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวย 

วีระลักษมี (वीर लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมีแปดพระกร ทรงภูษาสีแดง ในพระหัตถ์ ทรงถือ จักร, สังข์, ชาม, ลูกศร, ตรีศูรย์ (บางครั้งจะเป็นดาบ) , ธนู อีกสองพระหัตถ์อยู่ในมุทราประทานพร ในภาคปางนี้ถือว่าพระเป็นเป็นเทวีผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญ 

ธนะลักษมี (धन लक्ष्मी) ปางนี้พระองค์จะมีหกพระกรทรงพระภูษาสีแดง ในแต่ละพระหัตถ์ถือ จักร, สังข์, หม้อกลัศ, คันธนูและลูกศร, ดอกบัว มืออีกข้างอยู่ในลักษณะมุทราประทานพร และมีเหรียญทองตกลงมาจากพระหัตถ์ ในภาคปางนี้ถือว่าพระองค์เป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เจริญไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง
วันสำคัญ 


สำหรับวันสำคัญนั้นมีหลายวันที่บูชาพระแม่ลักษมีในโอกาสต่างๆกัน 
อย่างเช่น วัน ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอัษฐะ (มิถุนายน-กรกฏาคม) 
เป็นการบูชา พระนางสีดา (ลักษมีอวตาร) ร่วมกับ พระราม และ หนุมาน เรียกว่า วันสีดา นวะมี  หรือ อย่างวันแรม 14 ค่ำ เดือนการติก 
(ตุลาคม-พฤศจิกายน) เป็นวัน พิธีแห่งแสงสว่าง เรียกว่า วันดีปาวลี เชื่อว่าพระแม่ลักษมีเทวีจะโปรดประทานความร่ำรวยแก่ผู้บูชาพระนางและยังมีวันอื่นๆ อีกที่กำหนดให้บูชาพระแม่ลักษมีเทวีในโอกาสที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การขอรับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระนาง ในคุณสมบัติที่พระนางมีอย่างเปี่ยมล้น คือ ศิริ-ความดีงามและความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเอง
พาหนะแห่งองค์พระแม่ลักษมี คือ ช้าง

คนอินเดียถือว่า ช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่ง 
บุญญาธิการ พลังอำนาจ และความมั่งคั่ง 
ดังกำเนิดพระลักษมีที่มีช้างโปรยน้ำถวายนั่นเอง 
นอกจากช้างแล้วชาวอินเดียทั้งหลายก็นับถือ เบี้ยจั่น 
ว่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระแม่ลักษมีมาแต่โบราณ 
พระนางทรงเป็นเทวีแห่งโภคทรัพย์ ความร่ำรวย 
จึงย่อมทรงเกี่ยวข้องกับเงินตรา ซึ่งแทนด้วยเบี้ยจั่นนั่นเองคาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี
ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ
บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้

- โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา


- โอม ไจย ลักษมี มาตา


- โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา


- โอม ศรี มหาลักษมี ยะนะมะฮา


- โอม มหาลักษะ มะไย นะโม นะมะฮ

โอม วิษณุ ปริยาไย นะโม นะมะฮ
โอม ธานะ ประจาไย นะโม นะมะฮ
โอม วิศวา จานันไย นะโม นะมะฮา
( คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทนี้ )

- ยา เดวี สารวะ ภูเตชู

ลักษมี รูเปนะ สัม สติตา
นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะฮา
( คลิกเพื่อดาวน์โหลดบทนี้ )

- โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มะหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มะหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มะหาลาโภ

- โอม เจ ลักษมี มหามาตา / มะนุสสา อัญชะลี ยะ ปูจา

โอมมหาราณี รีตู ปรารัม / กรุณา ตรี โลคา มาตินัม
อดัม อาสสานุม ปัทมินนี / นะโม ตุสเต เจ โฮมา มาตา กี
เจ โฮมา ลักษมี มา เจ โฮ มา / ลักษมี มา มหา ลักษมี มาตากี
โอม นมัสสักกา โอม มหาลักษมีเทวี ศักติ โอม

- โอม ชยะตี ชคะนิธิวะตี ภาคยะวตี

ธะนะวันตี ชยะ ชลละชะ วิลาสินี
คตะมหานะ วิจรัญตี ชยะ ศรี กะมะเล
หะริปรีเย ชลละนิธิ ตนะเย
อัมพา วิณาวัตตะ สุนทระทาสา อิกะมานะ
เตระหินะ อวะลัมพา ฯ

- โอม ลักษมีกานตัม กะมะลา นะยานัม

โยคิภิรัทยา นะคัมยัม วันเทวิษณุม
ภะวะภะยะหะรัม สรรวะโลกัยกะนาถัม

- โอม ศานตาการัม ภูชะคะสะยะนัม

ปัทมานาภัม สุเรศัม วิศวาธารัม
คะคะนะสะทฤศัม เมฆะวรรณัมศุภางคัม
ลักษมีการตัมกะมะกะละนะยะนัม
โยคิภีระธยานะคัมมะยัม
วันเทวิษณุ ภะวะภะยะหะรัม สรรวะโลกัยกานาถัม

- โอม นะมัสศิโรเม เตาเลหะมาละ

สะลามะมาเรกุลา อาตะคัจฉะ มาลายะเฮ
ดุนนะยะโฮ กะโฮนะฮีนะ
ตุนนะฮี ยะวานะระโฮ ดูบัมบารา อาดัมบารา
นะฮีนะ นะโฮนะ วายะฮี
ลักษมีเดาเลาะหะมาล อาคัจชะมาฮาล อะสุราฮาล
ทะชัชชะมาฮาล ทะชัชชะมาฮาล
ทะชัชชะมาฮาละ ปูชิตตะวาบทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี


โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลกษิ

ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย
ไชยะ มาตา มหาลักษมี
สมะ สรณะ วรรณวะ ธารนี โอม

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี   ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี   ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี   ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี   ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาลขอบคุณเจ้าของข้อมูลดีๆจาก   http://www.siamganesh.com

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณที่นำบุญมาบอก การสวดถึงพระมหาลักษมีแห่งแดนหลุดพ้น ไวกูณฑะ เป็นหนทางแห่งความสงบอย่างคาดไม่ถึง ท้ายที่สุดท่านจะให้เราเห็นนัยยะที่แฝงอยู่อย่างแยบยล ช่างน่าปิติปนพิศวง พระมารดาผู้กำเนิดก่อนมหาหัตตวะ ก่อนจักรวาล

    ตอบลบ